topografoi.comΣυνδεδεμένες εκδηλώσεις

 • 12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: 10 Οκτ 2012 - 12 Οκτ 2012

Author Topic: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  (Read 6013 times)

Κωστής

 • Administrator
 • Posts: 577
 • Gender: Male
  • kp
Αίθουσα εκδηλώσεων «Κοβεντάριο»
Κοζάνη, 10–12 Οκτωβρίου 2012

http://xeee.web.auth.gr/HCS/XEEE_2012_Info_1.pdf

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣυνεργάζονται και υποστηρίζουν
[ Προσωρινός κατάλογος, προς συμπλήρωση ]
Δήμος Κοζάνης
ΕΜΠ - Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
ΑΠΘ - Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΠΣΔΑΤΜ – Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης  Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης
ICA - Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage


Με τις διατάξεις του  πρόσφατου Νόμου 3882/2010  και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του, εναρμονίζεται το εθνικό μας δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 «Για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (INSPIRE)» και θεσπίζονται διατάξεις συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς εφαρμογής της Οδηγίας και με τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και συμπληρωματικές διατάξεις, εκτός της οδηγίας INSPIRE, για την καταγραφή και διαχείριση του συνόλου των χωρικών δεδομένων της χώ­ρας.
Σκοπός του  ελληνικού νόμου, o οποίος δεν περιορίζεται στη με­τα­φορά της ευρωπαϊκής οδηγίας, είναι η θέσπιση γενικών αρχών, κα­νόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνολογικό επίπεδο, που αποσκοπούν στην οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας χωρικών πληροφοριών, καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών  (ΕΥΓΕΠ).
Για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ και τη δημιουργία ενός πλήρους, λει­τουργικού και παραγωγικού συστήματος διάθεσης αξιόπιστων και έγκυρων χωρικών πληροφοριών από και προς τις δημόσιες αρχές, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στις επιχειρήσεις και το κοινό, απαιτείται:
α) η προσαρμογή των δημόσιων αρχών στις μεθόδους οργάνωσης και διάθεσης χωρικών πληροφοριών που προβλέπονται στο Nόμο, και
β) η διασφάλιση του αναγκαίου συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που παράγουν, χρησιμοποιούν και επικαιροποιούν χωρικά δεδομένα.
Είναι γνωστό ότι η χώρα αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβαρά προ­βλήματα λόγω της έλλειψης εθνικής γεωγραφικής πολιτικής και πολιτικής χαρτογραφήσεων, τα οποία συνίστανται όχι μόνο στην έλλειψη της απαραίτητης κατάλληλης χαρτογραφικής υποδομής, και τα σχετικά με το αντικείμενο ελλείμματα, για τη λήψη τεκμη­ριωμένων αποφάσεων για τα αναπτυξιακά και γενικότερα ζητή­μα­τα του χώρου, αλλά και την έλλειψη συντονισμού και συν­ερ­γασίας με­ταξύ των φορέων συλλογής χωρικών δεδομένων και  των φο­ρέων χαρτογράφησης. Ελπίζεται ότι τα προβλήματα αυτά θα επι­λυθούν στην πορεία του χρόνου με την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ.
Σημαντικό ρόλο στην κατάλληλη ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ έχει η Τοπική Αυτό­διοί­κηση μέσω των «Κομβικών Σημείων Επαφής» (ΚΟΣΕ), τα οποία έχουν αντικείμενο τη διαρκή και συστηματική κατά­γραφή, μεταξύ άλλων, και των εξής:
α) συνόλων χωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν,
β) αναλογικών χωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν,
γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως χωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),
δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης συστημάτων λογισμικού γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης χωρικών δεδομένων και διάχυσής τους στο  Διαδίκτυο,
ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.
Από όσα προαναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον διαχείρισης και αξιοποίησης της χωρικής πληροφορίας, το οποίο για να αποδώσει προϋποθέτει την ενημέρωση και ουσιαστική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και τη δημιουργία ανάλογης διοικητικής και τεχνολογικής υποδομής, με την ανάπτυξη της ανάλογης χαρτογραφικής προοπτικής, κατά τα διεθνώς καθιερωμένα, στα οποία υστερεί η χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό το συνέδριο της ΧΕΕΕ έχει στόχο να ανα­δείξει:
Τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν στην ανα­τροπή της υφιστάμενης κατάστασης και στην ανάπτυξη μιας πολιτικής συγκρότησης ενός δημόσιου και απο­τε­λεσ­μα­τι­κού συστήματος συλλογής, διαχείρισης και της κατάλ­ληλης χαρτογραφικής αξιοποίησης της χωρικής πλη­ρο­φο­ρίας σε το­πικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Την αναγκαιότητα υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας στο σύνολο των φάσεων της συλλογής, επεξεργασίας, απο­θήκευσης, διάθεσης και απόδοσης της χωρικής πληροφορίας με πυρήνα τα αναγκαία εθνικά προγράμματα χαρτογράφησης και τα ενοποιημένα συστήματα πληροφοριών για τη γη και το περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνώς ακολουθούμενα πρότυπα.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ιστορική αναδρομή της σχέσης Χαρτογραφίας και χωρικής πληροφορίας.
Γεωγραφική  πολιτική
Ζητήματα επιμόρφωσης προσωπικού
Φορείς συλλογής και χαρτογραφικής απόδοσης χωρικής πληροφορίας
Υποδομές – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη
Προϊόντα
Έρευνα
Διεθνείς δια-δράσεις
Σχέσεις Χαρτογραφίας και Χωρικής Πληροφορίας
Ψηφιακό περιβάλλον
Πρότυπα, προδιαγραφές και κατάλληλες πρακτικές στη συλλογή, διαχείριση και  χαρτογραφική απόδοση της χωρικής πληροφορίας.  Διασφάλιση ποιότητας
Εθνική, περιφερειακή και τοπική υποδομή χωρικών δεδομένων και χαρτών – ΕΥΓΕΠ
Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, ανωνυμίας και επωνυμίας στη χαρτογραφική δημιουργία από τη χρήση των χωρικών πληροφοριών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Κουσουλάκου    [ Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ ]
Ε. Λιβιεράτος   [ Καθηγητής ΑΠΘ ]
Γ. Μπηλιώνης   [ ΑΤΜ, Δ/ντής ΤΥ Δήμου Κοζάνης ]
Β. Τσίπης      [ ΑΤΜ, Κοζάνη ]
Α. Τσορλίνη   [ Δρ. ΑΤΜ ]
Λ. Τσούλος    [ Καθηγητής ΕΜΠ ]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Μ. Κάβουρας            [ Καθηγητής ΕΜΠ ]
 Α. Κουσουλάκου    [ Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ ]
 Ε. Λιβιεράτος    [ Καθηγητής ΑΠΘ ]
 Χρ. Μπούτουρα   [ Καθηγήτρια ΑΠΘ ]
 Μ. Μυρίδης    [ Καθηγητής ΑΠΘ ]
 Β. Νάκος       [ Καθηγητής ΕΜΠ]
 Ν. Σουλακέλλης          [ Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου ]
 Λ. Τσούλος    [ Καθηγητής ΕΜΠ ]
 Β. Φιλιππακοπούλου [ Καθηγήτρια ΕΜΠ ]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι περιλήψεις των εισηγήσεων για κρίση από την επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να υποβληθούν το αργό­τε­ρο μέχρι 31 Μαίου 2012 (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της γραμ­ματείας του συνεδρίου ή με fax). Με το πέρας του συνεδρίου θα εκδοθεί και ο τόμος των πρακτικών σε αναλογική και ηλεκτρονική μορφή. Τα κεί­μενα των εισηγήσεων πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2012.ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2012 (προεγγραφή): 50 €. Φοιτητές: 20 €.
Μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2012 60 €.  Φοιτητές: 30 €.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
31. 05. 2012: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων εισηγή­σεων.
30. 06. 2012: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων.
14. 09. 2012: Προεγγραφή στο συνέδριο (σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του συνεδρίου).
22. 09. 2012: Προθεσμία υποβολής κειμένων εισηγήσεων.


ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με τη συνεργασία του Δήμου Κο­ζάνης, της Επιτροπής για τα 100 Χρόνια της Απελευ­θέ­ρω­­σης, της Δημο­τι­κής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της ΧΕΕΕ και της ICA Com­mission on Digital Technologies in Carto­gra­phic He­ri­ta­ge, οργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις στη Δη­μο­­τική Χαρτοθήκη Κοζάνης (Αρχοντικό Λασσάνη) ως συμ­μετοχή στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της Απ­ελευ­θέ­ρω­σης της πόλης. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην επόμενη ενημέρωση.


ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Μελετάται η δυνατότητα έκθεσης εταιρειών και φο­ρέων που ασχο­λούνται με το ευρύτερο αντικείμενο της Χαρτο­γρα­φίας και των χωρικών πληροφοριών. Με βάση το εν­δια­φέρον που θα εκδηλωθεί, θα ανακοι­νωθούν τα σχετικά στην επό­μενη Ενημέρωση. Παρα­καλούνται οι ενδια­φερό­μενοι να εκθέσουν να επικοι­νωνήσουν, για πληροφορίες, με τη γραμματεία του συνεδρίου, το ταχύτερο δυνατόν.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ιστοσελίδα ΧΕΕΕ:  http://xeee.web.auth.gr
Αγγελική Τσορλίνη atsorlin@topo.auth.gr
Μαρία Παζαρλή pazarli@topo.auth.gr
Νόπη Πλούτογλου plouto@topo.auth.gr

Τηλ. 2310 996095 Fax: 2310 996415
« Last Edit: 13 Μάι 2012, 09:20 by Κωστής »

Κωστής

 • Administrator
 • Posts: 577
 • Gender: Male
  • kp
Στην Ιστοσελίδα του συνεδρίου [ http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/12_Kozani_2012_el.htm ] έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012
16:30 – 18:30 Εγγραφή Συνέδρων
18:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Βλ. Πρόγραμμα Τελετής

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012
08:00 – 09:00 Εγγραφή Συνέδρων

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Προεδρείο: Α. Κουσουλάκου – Χρ. Μπούτουρα
09:00 Δ. Δρακούλης: Η χαρτογραφική αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης στο "Liber Insularum" του Cristoforo Buondelmonti: Το Χειρόγραφο 71 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
09:20 M. Calzavara, F. Contò, M. Gnesutta, F. Guerra, M. Mazzanti, F. Rizzi, Β. Τσιούκας: The digital archives of Veneto’s aerial photos.
09:40 Α. Κουσουλάκου, Β. Καλπάκης: Ιστορία μιας πόλης: Η εξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε έναν ψηφιακό χάρτη.
10:00 Π. Καραΐσκος: Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων.
10:20 – 10:40 Διάλειμμα – Καφές

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προεδρείο: Β. Νάκος - Α. Φατούρου
10:40 Α. Στημονιάρης: Χτίζοντας την ΕΥΓΕΠ.
11:00 Γ. Καριώτης, Ε. Παναγιωτόπουλος, Ν. Δεμιρτζήογλου, Δ. Τοπα-λίδου: Αυτοματοποίηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Χωρική Πληροφορία και το διοικητικό πλαίσιο, σχεδιασμός και ανάπτυξη. Μια νέα διδακτική ενότητα. Μελέτη περίπτωσης: Σχεδιασμός λαϊκής αγοράς.
11:20 Μ. Γκέκα, Ν. Καρανικόλας, Θ. Λάζιος, Ε. Ναρασάνη: Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών, η εξέλιξη και η χαρτογραφική απεικόνισή της: Η εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE.
11:40 Β. Νάκος, Ν. Τζελέπης, Β. Ζαχαρής: Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης: Εφαρμογή στο δήμο της Κοζάνης.
12:00 Ν. Δαλάκης, Γ. Μήτζιας, Μ. Μυρίδης: Απογραφές πληθυσμού και διαμόρφωση χωρικών πολιτικών.
12:20 – 12:40 Συζήτηση
12:40 – 14:00 Μεσημεριανή διακοπή

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ INSPIRE
Προεδρείο: Α. Αρβανίτης – Μ. Κάβουρας
14:00 Α. Σκοπελίτη: Η συμβολή της γενίκευσης στην ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων – η περίπτωση του INSPIRE.
14:20 Μ. Κόκλα, Μ. Κάβουρας: Υποδομές χωρικών δεδομένων Νέας Γενιάς: Σημασιολογικές περιγραφές γεωχωρικών εννοιών για απλούς χρήστες.
14:40 Α. Στεφάνου, Λ. Τσούλος: Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας δεδομένων οδικού δικτύου.
15:00 Γ. Τσαμπούρης, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης, Γ. Πισσούριος, Α. Χριστοδούλου, Λ. Στάμου: Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων με δυνατότητες συμμετοχικών διαδικασιών ως μέσο διαχρονικής-συστηματικής αποτύπωσης και ανάλυσης των χωρικών μετασχηματισμών και υποβοήθησης λήψεων αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
15:20 Α. Μπαγλατζή: Volunteered Geographic Information.
15:40 Γ. Αγγελίδης, Ε. Τομαή, Μ. Κάβουρας: Διαδικτυακή απεικόνιση δεδομένων κοινωνικοοικονομικών ερευνών μέσω κοινωνικών δικτύων.
16:00 – 16:20 Διάλειμμα – Καφές

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προεδρείο: Π. Λαφαζάνη - Β. Τσιούκας
16:20 Π. Σαμαρτζής: "Κομβικά Σημεία Επαφής" και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ενισχύοντας την Τοπική Ανάπτυξη και την Τοπική Δημοκρατία.
16:40 Γ. Τάταρης: Η χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία βάσης δεδομέ-νων και ψηφιακού αρχείου των ορίων των οικισμών της νήσου Λέσβου.
17:00 Δ. Βαγιωνά, Ν. Καρανικόλας, Θ. Ρουστάνης: H χαρτογραφική και η γεωγραφική ανάλυση στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ενός δήμου. Εφαρμο-γή στο δήμο Βέροιας.
17:20 Α. Παπακωνσταντίνου, Ε. Χριστοδούλου, Ν. Σουλακέλλης: Η τριδιάστατη ψηφιακή χαρτογραφική οπτικοποίηση ως εργαλείο λήψης αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση της οπτικής και ηχητικής όχλησης εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων στο νησί της Λήμνου.
17:40 Μ. Βαΐτης, Ν. Κουκουρουβλή, Δ. Σίμος, Γ. Γουγούλας: Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών οδικής ασφάλειας Βορείου Αιγαίου.
18:00 – 18:20 Συζήτηση

18:30 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ, Αρχοντικό Λασσάνη
"Από τη Μελούνα στην Κοζάνη, 1912"

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012
08:00 - 09:00 Εγγραφή Συνέδρων

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Ε. Μανούτσογλου - Ν. Σουλακέλλης
09:00 Γ. Παναγόπουλος, Α. Μπιζούρα, Ι. Κυρκιμτζή, Α. Καραντζή, Ε. Μανούτσογλου: Η χρήση ανομοιογενούς προέλευσης χωρικών δεδομένων στην κατασκευή τρισδιάστατων γεωλογικών μοντέλων.
09:20 Ν. Ανδρονικίδης, Γ. Κρητικάκης, Χ. Παπαθανασίου, Α. Βαφείδης, Γ. Παναγόπουλος, Ε. Μανούτσογλου: Υπεδαφικά χωρικά δεδομένα και χρήση τους στη δημιουργία βασικών υποδομών.
09:40 Α. Ζερβάκου, Ε. Ζανανίρι, Π. Τσόμπος: Η συμβολή των ΓΣΠ και της ψηφιακής χαρτογραφίας στη βυθομετρική - ιζηματολογική έρευνα του πυθμένα της λίμνης της Καστοριάς.
10:00 Π. Τσόμπος, Α. Ζερβάκου: Η συμβολή των ΓΣΠ στην πολύ-γεωθεματική χαρτογράφηση αστικών περιοχών σε κλίμακα 1:5.000. Το παράδειγμα της Δράμας.
10:20 - 10:40 Διάλειμμα – Καφές

6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Προεδρείο: Ν. Καρανικόλας - Β. Παππάς
10:40 Α. Αρβανίτης: Η υποδομή δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου ως βασική συνιστώσα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).
11:00 Ι. Καββάδας: Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματο-λογίου – Συμβατότητα με την Οδηγία INSPIRE.
11:20 Ε. Παπαδοπούλου: Οι χαρτογραφικές πτυχές της διαδικασίας επαναπ-ροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων στις περιοχές του λειτουργούντος κτηματολογίου στις οποίες εντοπίζονται σημαντικά σφάλματα στον αρχικό προσδιορισμό των γεωτεμαχίων και η συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας των χωρικών δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου.
11:40 Α. Αργυρίου: Το χαρτογραφικό υπόβαθρο της ζώνης του αιγιαλού της χώρας και η χρησιμοποίησή του για τον προσδιορισμό της προκαταρκτικής οριογραμμής αυτού.
12:00 Π. Λολώνης: Η υποδομή χωρικών δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο ρόλος της στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της χαρτογραφίας στη χώρα.
12:40 – 13:00 Συζήτηση
13:00 – 14:00 Μεσημεριανή διακοπή

7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Προεδρείο: Μ. Μυρίδης - Π. Τσόμπος
14:00 Ν. Μπλάνα, Λ. Τσούλος: Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας του χάρτη.
14:20 Ε. Τσίπης, Α. Τσορλίνη, Β. Ζωγραφοπούλου, Χ. Μπούτουρα:
Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του
Ν. Μαγνησίας.
14:40 Δ. Μηνά, Σ. Λιγούρας, Ε. Τομαή, Μ. Κάβουρας: “NTUACAMP”: Ανάπτυξη μιας συνδυαστικής διαδικτυακής υπηρεσίας αξιοποιήσης της
γεωγραφικής θέσης για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
15:00 Π. Πατιάς, Χ. Γεωργιάδης, Ν. Καρανικόλας, Θ. Ρουστάνης, Κ.
Σμάγας, Ε. Στυλιανίδης, Β. Τσιούκας: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα OBSERVE μέσα από τους χάρτες και τα διαγράμματά του.
15:20 – 15:30 Διάλειμμα
15:30 Β. Παππάς, Β. Κοτζαμάνης: Ζητήματα χαρτογραφικής απόδοσης πληθυσμιακών δεδομένων.
15:50 Α. Κωνσταντινίδης, Κ. Ρωμανόπουλος, Κ. Συμεωνίδης, Κ. Ντούρος: Σύγχρονες οπτικοποιήσεις δημοσίων κτιρίων.
16:10 Δ. Λοΐσιος, Ε. Ξυνογαλάς: Ψηφιακός χάρτης πολυεπίπεδης πληροφορίας (Geopdf).
16:30 Μ. Μαλλιαρόζη, Α. Κωνσταντινίδης, Κ. Παπαθεοδώρου: Επισκόπηση υλοποιημένων Έργων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε ΟΤΑ,
μέσα από ένα απλό λογισμικό χαρτογραφίας.
16:50 – 17:15 Posters
Τ. Σαμαρά, Γ. Γιόξας: Τροποποίηση της DRASTIC για τη χαρτογράφηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών σε ρύπανση χρησιμοποιώντας συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων σε αγροτικές περιοχές.
Α. Σταματόπουλος, Α. Κωνσταντινίδης, Κ. Ευαγγελίδης: Χαρτογραφικά εργαλεία και διαδικασίες σε περιβάλλον λογισμικού GIS.
Ε. Παπουτσάκης, Ε. Γρηγοροπούλου, Μ. Βογιατζής: Η περιβαλλοντική διάσταση του Εθνικού Κτηματολογίου: Εξέλιξη έργων κατάρτισης
δασικών χαρτών και επικαιροποίηση ορίων περιοχών NATURA.

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Α. Κουσουλάκου, Χρ. Μπούτουρα, Β. Νάκος, Ν. Σουλακέλλης, Λ. Τσούλος
17:15 – 18:30 Συμπεράσματα - Προτάσεις - Κλείσιμο Συνεδρίου.

Κωστής

 • Administrator
 • Posts: 577
 • Gender: Male
  • kp
Ο ΟΚΧΕ, διοργάνωσε   το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Κοβεντάρειο» στην Κοζάνη ημερίδα με θέμα «Η ΕΥΓΕΠ και τα ΚΟΣΕ – Χαρτογραφική και Γεωχωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Η ημερίδα διεξήχθη στα πλαίσια του 12ου συνεδρίου της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδας και στο φόντο του εορτασμού των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης.

Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για πραγματοποιηθείσα ημερίδα του ΟΚΧΕ στην Κοζάνη: http://www.okxe.gr/el/nea-anakoinoseis/deltia-typou/2012/98-06-dt-2012
Ηχητικά αποσπάσματα και παρουσιάσεις της ημερίδας: http://www.okxe.gr/el/nea-anakoinoseis/imerides/imer-2012/97-imer-kozani

Κωστής

 • Administrator
 • Posts: 577
 • Gender: Male
  • kp
Έχει αναρτηθεί pdf στην ιστοσελίδα του συνεδρίου με υπερσυνδέσμους προς τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων:
http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/12_program_ppts.pdf

 

Copyright © topografoi.com